Construction Scheduling and Controlling with Time-Cost Optimization

Construction Scheduling and Controlling with Time-Cost Optimization

งานก่อสร้างเป็นงานที่มีข้อจำกัด ด้านทรัพยากร ของโครงการก่อสรา้ง (Common project resources) ได้แก่ เวลา ต้นทุน วสัดุ แรงงาน/เครื่องจักร และเงินสด การบริหารโครงการก่อสร้างจึงมีหน้าที่สำคัญที่ต้องวางแผนและควบคุม การใช้ทรัพยากรหลักเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

งานวิจัยจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร

งานก่อสร้างเป็นโครงการที่ต้องอาศัยระยะเวลา และใช้ทรัพยากรจำนวนมาก รวมทั้งต้องมีการวางแผน และควบคุมด้วยการจัดตารางเวลางานก่อสร้างอย่างเป็นขั้นตอน ที่สำคัญยิ่งในการบริหาร โครงการให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การหาขั้นตอนวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมที่ทำให้ โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างในประเทศกำลังพัฒนา มักประสบกับสภาวะต้นทุนเกินงบที่ตั้งใว้ และความล่าช้าในการก่อสร้าง

การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างแต่ละโครงการ จะเป็นงานที่ มีความมเป็นเอกลกัษณ์ ไมซ้ำกัน และงานก่อสร้างมักมีขนาดใหญ และซับซ้อน เนื่องจากต้องทำงานหลายๆ ชิ้นประกอบกันเป็นรูปแบบโครงสร้าง ดังนั้นการวางแผนงาน และจึงมีความซับซ้อน หลายขึ้นตอน เป้าหมายหลักของการก่อสร้างคือการทำงานให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดใว้ในสัญญา

การวางแผนคือการกำหนดรายละเอียดของการทำงาน หรือเป็นการมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้แก่ มีงานอะไรบ้างที่ต้องทำ ‚ อย่างไร‚ ที่ใหน‚ เมื่อไหร่, และโดยใคร โดยการนำแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ที่อธิบายถึงรูปร่าง เช่น แบบก่อสร้าง (plans) และรายการประกอบแบบ (specifications) เมื่อจบขั้นตอนการวางแผนงานแล้ว สิ่งที่ควรจะได้คือ ตารางเวลางาน (timetable หรือ schedule) ว่าเมื่อไร่ที่ต้องมีงานอะไรบ้างที่ต้องเสร็จ, การบวนการทำเป็นอย่างไร, ทำที่ใหน, ทำเมื่อไหร่, และใครเป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตามกระบวนการทำงานย่อมมีความผิดพลาด ที่อาจทำให้ระยะเวลา หรือ งบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนดในสัญญา ซึ่งมีสัมการ ดังต่อไปนี้

การควบคมุงานก่อสร้าง

การควบคุม (Controlling) คือกระบวนการวัดเปรียบเทียบ และประเมิณผลการทำงาน ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างนั้นอยู่ การควบคุณนั้นจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา จนกระทั้งแล้วเสร็จ เพราะการควบคุมงานนั้น เราจำเป็นต้องมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานให้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น เพราะแผนงานกับผล ดำเนินงานจริงอาจจะแตกต่างกันได้ เมื่อได้ลงมือดำเนินงานจริง มีโอกาสน้อยมากที่ผล ดำเนินงานจริงจะเป็นไปตามแผนทุกประการ โดยผลการดำเนินงานจริง ที่คลาดเคลื่นจากสิ่งที่วางแผนไว้ จะตองสร้างมาตรการแก้ไขขึ้นมา เพื่อให้ผลดำเนินงานเป็นไปตามช่วงรอบเวลาที่กำหนด และรูปแบบงานกลับเข้ามาเป็นไปตามแผน ซึ่งในงานโครงการก่อสร้างนั้นจะพบอยู่เสมอๆ ว่าผลการดำเนินงานจริง ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว ้อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อันได้แก่ อุบัติเหตุ และเหตุสุดวิสัย ทำใหต้องปรับแก้แผนงานอยู่ตลอดเวลา

หากวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจริงแล้วได้ผลลัพธ์ออกมา ไม่เป็นที่พึงประสงค์ จะต้องปรับแก้แผนงาน ด้วยย การวางแผนงานซ้ำอีกครั้ง (Rescheduling) เฉพาะสำหรับส่วนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ส่วนงานที่ดำเนินการไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงได้ )เพื่อกำหนดให้ส่วนงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นั้นกับเข้ามาอยู่ในแผน

One Comment

  1. ก.พ. 11, 2019 at 5:56 am

    สวัสดี นี่คือความเห็น
    เพื่อเริ่มการจัดการ การแก้ไขและลบความเห็น โปรดเข้าไปที่หน้าจอความเห็นในหน้าควบคุม
    รูปประจำตัวผู้แสดงความเห็นมาจาก Gravatar

Leave a Comment

Your email address will not be published.