เลือกฉนวนกันความร้อนอย่างไรให้คุ้มค่า

เลือกฉนวนกันความร้อนอย่างไรให้คุ้มค่า

เลือกฉนวนกันความร้อนอย่างไรให้คุ้มค่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อฉนวนกันความร้อนให้ได้ประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับราคา ซึ่งควรพิจารณาจากทั้ง ค่า R ความหนา และราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร        หนึ่งในวิธีลดความร้อนให้กับบ้านที่ได้ผลดี คือการติดฉนวนกันความร้อน แต่ฉนวนกันความร้อนในท้องตลาดนั้นก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายความหนา จึงมักมีคำถามยอดฮิตตามมาว่า เราควรพิจารณาจากอะไร ในการเลือกซื้อฉนวนให้สามารถลดความร้อนได้ดีและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุด ?            ฉนวนจะกันความร้อนได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือ ค่าความต้านทานความร้อน (Resistivity, R-Value) ที่เรียกกันว่า ค่า R โดยค่า R ยิ่งมากก็จะยิ่งต้านทานความร้อนได้ดี ภาพ: สูตรการคำนวณหาค่า R ซึ่งเกิดจากความหนาฉนวนหารด้วยค่าการนำความร้อน (Conductivity, k-Value)      จากสูตรการคำนวณจะเห็นว่า ความหนาฉนวนยิ่งมาก ค่า R ก็จะยิ่งสูง จึงยิ่งกันความร้อนได้ดี แต่ก็ไม่ควรเลือกฉนวนหนาจนเกินไป เนื่องจากอัตราส่วนความหนาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการกันความร้อนแล้ว อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้   ภาพ: เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกันความร้อนของโพลีสไตรีนโฟม กับความหนาที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 นิ้วบนผนังก่ออิฐ (เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ)หมายเหตุ: ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนสองด้าน       ดังนั้น […]

Read more
Construction Scheduling and Controlling with Time-Cost Optimization

Construction Scheduling and Controlling with Time-Cost Optimization

งานวิจัยจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร งานก่อสร้างเป็นโครงการที่ต้องอาศัยระยะเวลา และใช้ทรัพยากรจำนวนมาก รวมทั้งต้องมีการวางแผน และควบคุมด้วยการจัดตารางเวลางานก่อสร้างอย่างเป็นขั้นตอน ที่สำคัญยิ่งในการบริหาร โครงการให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การหาขั้นตอนวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมที่ทำให้ โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างในประเทศกำลังพัฒนา มักประสบกับสภาวะต้นทุนเกินงบที่ตั้งใว้ และความล่าช้าในการก่อสร้าง การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างแต่ละโครงการ จะเป็นงานที่ มีความมเป็นเอกลกัษณ์ ไมซ้ำกัน และงานก่อสร้างมักมีขนาดใหญ และซับซ้อน เนื่องจากต้องทำงานหลายๆ ชิ้นประกอบกันเป็นรูปแบบโครงสร้าง ดังนั้นการวางแผนงาน และจึงมีความซับซ้อน หลายขึ้นตอน เป้าหมายหลักของการก่อสร้างคือการทำงานให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดใว้ในสัญญา การวางแผนคือการกำหนดรายละเอียดของการทำงาน หรือเป็นการมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้แก่ มีงานอะไรบ้างที่ต้องทำ ‚ อย่างไร‚ ที่ใหน‚ เมื่อไหร่, และโดยใคร โดยการนำแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ที่อธิบายถึงรูปร่าง เช่น แบบก่อสร้าง (plans) และรายการประกอบแบบ (specifications) เมื่อจบขั้นตอนการวางแผนงานแล้ว สิ่งที่ควรจะได้คือ ตารางเวลางาน […]

Read more
มาทำความรู้จักกับ โครงสร้างบ้าน “ฐานราก” และ “ตอม่อ”

มาทำความรู้จักกับ โครงสร้างบ้าน “ฐานราก” และ “ตอม่อ”

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual content still not being ready. Think of a news blog that’s filled with content hourly on the day of going live. However, reviewers tend to be distracted by comprehensible content, say, a random text copied newspaper or the internet. The are to focus on the text, disregarding the layout and its elements. Besides, random text risks to be unintendedly humorous or offensive, an unacceptable risk in corporate environments.

Read more
4 แนวทางสร้างบ้านใหม่

4 แนวทางสร้างบ้านใหม่

In a professional context it often happens that private or corporate clients corder a publication to be made and presented with the actual content still not being ready. Think of a news blog that’s filled with content hourly on the day of going live. However, reviewers tend to be distracted by comprehensible content, say, a random text copied newspaper or the internet. The are to focus on the text, disregarding the layout and its elements. Besides, random text risks to be unintendedly humorous or offensive, an unacceptable risk in corporate environments.

Read more