เลือกฉนวนกันความร้อนอย่างไรให้คุ้มค่า

เลือกฉนวนกันความร้อนอย่างไรให้คุ้มค่า

เลือกฉนวนกันความร้อนอย่างไรให้คุ้มค่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อฉนวนกันความร้อนให้ได้ประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับราคา ซึ่งควรพิจารณาจากทั้ง ค่า R ความหนา และราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร        หนึ่งในวิธีลดความร้อนให้กับบ้านที่ได้ผลดี คือการติดฉนวนกันความร้อน แต่ฉนวนกันความร้อนในท้องตลาดนั้นก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายความหนา จึงมักมีคำถามยอดฮิตตามมาว่า เราควรพิจารณาจากอะไร ในการเลือกซื้อฉนวนให้สามารถลดความร้อนได้ดีและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุด ?            ฉนวนจะกันความร้อนได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญคือ ค่าความต้านทานความร้อน (Resistivity, R-Value) ที่เรียกกันว่า ค่า R โดยค่า R ยิ่งมากก็จะยิ่งต้านทานความร้อนได้ดี ภาพ: สูตรการคำนวณหาค่า R ซึ่งเกิดจากความหนาฉนวนหารด้วยค่าการนำความร้อน (Conductivity, k-Value)      จากสูตรการคำนวณจะเห็นว่า ความหนาฉนวนยิ่งมาก ค่า R ก็จะยิ่งสูง จึงยิ่งกันความร้อนได้ดี แต่ก็ไม่ควรเลือกฉนวนหนาจนเกินไป เนื่องจากอัตราส่วนความหนาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการกันความร้อนแล้ว อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร ดังภาพตัวอย่างด้านล่างนี้   ภาพ: เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกันความร้อนของโพลีสไตรีนโฟม กับความหนาที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 นิ้วบนผนังก่ออิฐ (เป็นค่าที่ได้จากการคำนวณ)หมายเหตุ: ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนสองด้าน       ดังนั้น […]

Read more
Construction Scheduling and Controlling with Time-Cost Optimization

Construction Scheduling and Controlling with Time-Cost Optimization

งานวิจัยจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชรภูมิ เบญจโอฬาร งานก่อสร้างเป็นโครงการที่ต้องอาศัยระยะเวลา และใช้ทรัพยากรจำนวนมาก รวมทั้งต้องมีการวางแผน และควบคุมด้วยการจัดตารางเวลางานก่อสร้างอย่างเป็นขั้นตอน ที่สำคัญยิ่งในการบริหาร โครงการให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การหาขั้นตอนวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมที่ทำให้ โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างในประเทศกำลังพัฒนา มักประสบกับสภาวะต้นทุนเกินงบที่ตั้งใว้ และความล่าช้าในการก่อสร้าง การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างแต่ละโครงการ จะเป็นงานที่ มีความมเป็นเอกลกัษณ์ ไมซ้ำกัน และงานก่อสร้างมักมีขนาดใหญ และซับซ้อน เนื่องจากต้องทำงานหลายๆ ชิ้นประกอบกันเป็นรูปแบบโครงสร้าง ดังนั้นการวางแผนงาน และจึงมีความซับซ้อน หลายขึ้นตอน เป้าหมายหลักของการก่อสร้างคือการทำงานให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดใว้ในสัญญา การวางแผนคือการกำหนดรายละเอียดของการทำงาน หรือเป็นการมอบหมายหน้าที่ให้กับบุคคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้แก่ มีงานอะไรบ้างที่ต้องทำ ‚ อย่างไร‚ ที่ใหน‚ เมื่อไหร่, และโดยใคร โดยการนำแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ที่อธิบายถึงรูปร่าง เช่น แบบก่อสร้าง (plans) และรายการประกอบแบบ (specifications) เมื่อจบขั้นตอนการวางแผนงานแล้ว สิ่งที่ควรจะได้คือ ตารางเวลางาน […]

Read more